ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๖ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๗ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๘ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบส่งหลักฐานเอกสารของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งที่อยู่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน นายช่างภาพปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๖ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๗ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๘ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (๓ จังหวัดชายแดนใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๙ นายช่างภาพปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑๐ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ