สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองกลาง
โทร : 02-659-6451, 0 2659 6484 FAX. : 0 2659 6518

Email : person.cad@m-society.go.th
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ

คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14 สิงหาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://m-society.thaijobjob.com/
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15 สิงหาคม 2566 ถึงเวลา 22.00 น.  ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในใบแจ้งชำระเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดชำระเงิน และต้องชำระเงินภายใน 30 นาที
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
-ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้ทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com/
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com/
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองกลาง โทร : 02-659-6451, 0 2659 6484 FAX. : 0 2659 6518 
Email : person.cad@m-society.go.th 
ในวันและเวลาราชการ