ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 101 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 102 นักพัฒนาสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 111 นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 112 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 113 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 114 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 115 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 121 นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 131 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 141 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 151 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 161 นักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 171 นักวิชาการพัสดุ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 181 นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 191 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 192 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 193 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 194 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 195 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 196 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 197 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 198 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 211 เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 212 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 213 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 214 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 221 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 222 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 223 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 224 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 231 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 232 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 241 พนักงานบริการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 242 พนักงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 243 พนักงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 251 พนักงานอำนวยการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 252 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 253 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 254 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 255 พนักงานอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบส่งหลักฐานเอกสารของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ แบบคำร้อง ๑-๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนภาพสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 101 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 102 นักพัฒนาสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 111 นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 112 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 113 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 114 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 115 นักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 121 นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 131 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 141 นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 151 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 161 นักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 171 นักวิชาการพัสดุ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 181 นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 191 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 192 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 193 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 194 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 195 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 196 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 197 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 198 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 211 เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 212 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 213 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 214 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 221 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 222 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 223 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 224 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 231 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 232 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 241 พนักงานบริการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 242 พนักงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 243 พนักงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 251 พนักงานอำนวยการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 252 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 253 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 254 พนักงานอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 255 พนักงานอำนวยการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑