สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล ที่ 1034 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม  แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  โทร. 02 659 6451 , 02 356 0544

Fax. : 02 659 6447

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในวันเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1.
3. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 31 สิงหาคม 2561
4. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

7. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ได้ทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เเละสถานที่ในการสอบคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ https://m- society.thaijobjob.com หัวข้อ"การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
9. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ,ชื่อ หรือ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม,ชื่อ หรือนามสกุล มาเเสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
10. คำถาม : หากวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารหลักฐานที่กรอกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงและประกาศรับสมัคร จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร                                  
คำตอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นความผิดพลาดจากผู้สมัคร และจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบในข้อที่ 6 เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้อ 6.3                                                                                      
 11. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
 คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
12. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลือกตำแหน่งที่สมัครผิด สามารถยื่นคำร้องแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกตำแหน่งที่สมัครผิด ไม่สามารถแก้ไขได้ ตามประกาศรับสมัครสอบในข้อ 5 เงื่อนไขการรับสมัครสอบ ข้อ 5.1 ดังนั้น ผู้สมัครสอบควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
13. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล  โทร. 02 659 6451 , 02 356 0544
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-2577159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น หรือ Line ID : @thaijobjob