ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )                     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท )  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

************************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )                     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางมาบ้านราชวิถี         
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )                     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท )
                          
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท )